Unia Europejska

Unia Europejska

Grantodawca – Minister Zdrowia – powierzył „MEDEOR” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie ul. Jana Kiepury 10, Grant na realizację Przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu pn.

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22. Wysokość Grantu wynosi 151 445,78 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 78/100).

Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia można zgłaszać poprzez:
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/